<p><strong>Referral</strong> – hay c&ograve;n gọi l&agrave; <strong>Ref </strong>c&oacute; nghĩa l&agrave; giới thiệu, quý khách hàng giới thiệu một người n&agrave;o đ&oacute; tham gia v&agrave;o trang kiếm tiền m&agrave; quý khách hàng đang tham gia bằng <strong>link Ref</strong> của quý khách hàng, v&agrave; người đ&oacute; đăng k&iacute; tham gia v&agrave; hoạt động th&igrave; người đ&oacute; l&agrave; <strong>Ref</strong> của quý khách hàng</p>

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *